فتوشاپ 22 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
112 نمایش در 7 ماه

نکات کاربردی فوتوشاپ

پخش ویدئو
91 نمایش در 7 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 19 | اکشن ها

پخش ویدئو
91 نمایش در 7 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 17 | Adjustments

پخش ویدئو
217 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 16

پخش ویدئو
122 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 15

پخش ویدئو
143 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 14

پخش ویدئو
124 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 13

پخش ویدئو
115 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 12

پخش ویدئو
95 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 10

پخش ویدئو
94 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 9

پخش ویدئو
93 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 8

پخش ویدئو
106 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 7

پخش ویدئو
93 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه ششم

پخش ویدئو
102 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه پنجم

پخش ویدئو
83 نمایش در 8 ماه

آموزش فوتوشاپ جلسه 4

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir