فتوشاپ 22 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
418 نمایش در 1 سال

نکات کاربردی فوتوشاپ

پخش ویدئو
328 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 19 | اکشن ها

پخش ویدئو
334 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 17 | Adjustments

پخش ویدئو
486 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 16

پخش ویدئو
578 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 15

پخش ویدئو
436 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 14

پخش ویدئو
585 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 13

پخش ویدئو
564 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 12

پخش ویدئو
554 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 10

پخش ویدئو
339 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 9

پخش ویدئو
436 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 8

پخش ویدئو
376 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 7

پخش ویدئو
370 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه ششم

پخش ویدئو
383 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه پنجم

پخش ویدئو
310 نمایش در 1 سال

آموزش فوتوشاپ جلسه 4

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir