آموزش کارگاهی 16 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
383 نمایش در 5 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت دوم

پخش ویدئو
402 نمایش در 5 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت اول

پخش ویدئو
297 نمایش در 5 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت دوم

پخش ویدئو
418 نمایش در 5 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت اول

پخش ویدئو
458 نمایش در 5 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت سوم

پخش ویدئو
414 نمایش در 5 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت دوم

پخش ویدئو
482 نمایش در 5 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت اول

Designed by kolbeh-it.ir