آموزش کارگاهی 16 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
19 نمایش در 2 هفته

کارگاه داده کاوی | پارت دوم

پخش ویدئو
24 نمایش در 2 هفته

کارگاه داده کاوی | پارت اول

پخش ویدئو
2 نمایش در 2 هفته

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت دوم

پخش ویدئو
25 نمایش در 2 هفته

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت اول

پخش ویدئو
27 نمایش در 2 هفته

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت سوم

پخش ویدئو
23 نمایش در 2 هفته

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت دوم

پخش ویدئو
25 نمایش در 2 هفته

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت اول

Designed by kolbeh-it.ir