آموزش کارگاهی 16 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
195 نمایش در 2 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت دوم

پخش ویدئو
272 نمایش در 2 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت اول

پخش ویدئو
107 نمایش در 2 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت دوم

پخش ویدئو
212 نمایش در 2 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت اول

پخش ویدئو
259 نمایش در 2 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت سوم

پخش ویدئو
266 نمایش در 2 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت دوم

پخش ویدئو
234 نمایش در 2 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت اول

Designed by kolbeh-it.ir