آموزش کارگاهی 16 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
253 نمایش در 4 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت دوم

پخش ویدئو
326 نمایش در 4 ماه

کارگاه داده کاوی | پارت اول

پخش ویدئو
150 نمایش در 4 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت دوم

پخش ویدئو
267 نمایش در 4 ماه

کارگاه تکنولوژی VOIP | پارت اول

پخش ویدئو
316 نمایش در 4 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت سوم

پخش ویدئو
316 نمایش در 4 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت دوم

پخش ویدئو
286 نمایش در 4 ماه

کارگاه آموزشی لینوکس | پارت اول

Designed by kolbeh-it.ir