آموزش سریالی 69 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
233 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 16 | فهرست نویسی

پخش ویدئو
257 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 15| بخش بندی

پخش ویدئو
228 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 14| ستون بندی

پخش ویدئو
194 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 13| بخشTracking

پخش ویدئو
296 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 12| Comments

پخش ویدئو
273 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 11 | ساخت جداول (Table)

پخش ویدئو
369 نمایش در 9 ماه

آموزش Word جلسه 9 |header footer

پخش ویدئو
376 نمایش در 9 ماه

آموزش Word جلسه 8 | page setup

پخش ویدئو
272 نمایش در 9 ماه

آموزش css قسمت 20(جلسه آخر)

پخش ویدئو
318 نمایش در 9 ماه

آموزش css جلسه 19

پخش ویدئو
270 نمایش در 9 ماه

آموزش css جلسه 18

پخش ویدئو
293 نمایش در 9 ماه

آموزش css جلسه 17

پخش ویدئو
358 نمایش در 10 ماه

آموزش CSS جلسه 16

پخش ویدئو
496 نمایش در 10 ماه

آموزش Word جلسه 7 | Style

پخش ویدئو
468 نمایش در 10 ماه

آموزش CSS جلسه 15

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir