آموزش سریالی 69 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
304 نمایش در 5 ماه

آموزش word جلسه 16 | فهرست نویسی

پخش ویدئو
314 نمایش در 5 ماه

آموزش word جلسه 15| بخش بندی

پخش ویدئو
300 نمایش در 5 ماه

آموزش word جلسه 14| ستون بندی

پخش ویدئو
277 نمایش در 5 ماه

آموزش word جلسه 13| بخشTracking

پخش ویدئو
401 نمایش در 5 ماه

آموزش word جلسه 12| Comments

پخش ویدئو
425 نمایش در 5 ماه

آموزش word جلسه 11 | ساخت جداول (Table)

پخش ویدئو
473 نمایش در 10 ماه

آموزش Word جلسه 9 |header footer

پخش ویدئو
465 نمایش در 10 ماه

آموزش Word جلسه 8 | page setup

پخش ویدئو
402 نمایش در 10 ماه

آموزش css قسمت 20(جلسه آخر)

پخش ویدئو
442 نمایش در 10 ماه

آموزش css جلسه 19

پخش ویدئو
404 نمایش در 10 ماه

آموزش css جلسه 18

پخش ویدئو
440 نمایش در 10 ماه

آموزش css جلسه 17

پخش ویدئو
516 نمایش در 1 سال

آموزش CSS جلسه 16

پخش ویدئو
598 نمایش در 1 سال

آموزش Word جلسه 7 | Style

پخش ویدئو
563 نمایش در 1 سال

آموزش CSS جلسه 15

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir