آموزش سریالی 69 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
25 نمایش در 2 هفته

آموزش word جلسه 16 | فهرست نویسی

پخش ویدئو
25 نمایش در 2 هفته

آموزش word جلسه 15| بخش بندی

پخش ویدئو
20 نمایش در 2 هفته

آموزش word جلسه 14| ستون بندی

پخش ویدئو
21 نمایش در 2 هفته

آموزش word جلسه 13| بخشTracking

پخش ویدئو
27 نمایش در 2 هفته

آموزش word جلسه 12| Comments

پخش ویدئو
25 نمایش در 2 هفته

آموزش word جلسه 11 | ساخت جداول (Table)

پخش ویدئو
120 نمایش در 5 ماه

آموزش Word جلسه 9 |header footer

پخش ویدئو
111 نمایش در 5 ماه

آموزش Word جلسه 8 | page setup

پخش ویدئو
97 نمایش در 5 ماه

آموزش css قسمت 20(جلسه آخر)

پخش ویدئو
80 نمایش در 5 ماه

آموزش css جلسه 19

پخش ویدئو
88 نمایش در 5 ماه

آموزش css جلسه 18

پخش ویدئو
100 نمایش در 5 ماه

آموزش css جلسه 17

پخش ویدئو
121 نمایش در 6 ماه

آموزش CSS جلسه 16

پخش ویدئو
133 نمایش در 6 ماه

آموزش Word جلسه 7 | Style

پخش ویدئو
120 نمایش در 6 ماه

آموزش CSS جلسه 15

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir