آموزش سریالی 69 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
226 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 16 | فهرست نویسی

پخش ویدئو
249 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 15| بخش بندی

پخش ویدئو
221 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 14| ستون بندی

پخش ویدئو
185 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 13| بخشTracking

پخش ویدئو
287 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 12| Comments

پخش ویدئو
264 نمایش در 4 ماه

آموزش word جلسه 11 | ساخت جداول (Table)

پخش ویدئو
359 نمایش در 8 ماه

آموزش Word جلسه 9 |header footer

پخش ویدئو
365 نمایش در 8 ماه

آموزش Word جلسه 8 | page setup

پخش ویدئو
266 نمایش در 8 ماه

آموزش css قسمت 20(جلسه آخر)

پخش ویدئو
306 نمایش در 8 ماه

آموزش css جلسه 19

پخش ویدئو
261 نمایش در 8 ماه

آموزش css جلسه 18

پخش ویدئو
287 نمایش در 8 ماه

آموزش css جلسه 17

پخش ویدئو
352 نمایش در 10 ماه

آموزش CSS جلسه 16

پخش ویدئو
483 نمایش در 10 ماه

آموزش Word جلسه 7 | Style

پخش ویدئو
459 نمایش در 10 ماه

آموزش CSS جلسه 15

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir