آموزش سریالی 69 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
180 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 16 | فهرست نویسی

پخش ویدئو
204 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 15| بخش بندی

پخش ویدئو
177 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 14| ستون بندی

پخش ویدئو
147 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 13| بخشTracking

پخش ویدئو
244 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 12| Comments

پخش ویدئو
216 نمایش در 2 ماه

آموزش word جلسه 11 | ساخت جداول (Table)

پخش ویدئو
272 نمایش در 7 ماه

آموزش Word جلسه 9 |header footer

پخش ویدئو
287 نمایش در 7 ماه

آموزش Word جلسه 8 | page setup

پخش ویدئو
222 نمایش در 7 ماه

آموزش css قسمت 20(جلسه آخر)

پخش ویدئو
268 نمایش در 7 ماه

آموزش css جلسه 19

پخش ویدئو
219 نمایش در 7 ماه

آموزش css جلسه 18

پخش ویدئو
243 نمایش در 7 ماه

آموزش css جلسه 17

پخش ویدئو
305 نمایش در 9 ماه

آموزش CSS جلسه 16

پخش ویدئو
402 نمایش در 9 ماه

آموزش Word جلسه 7 | Style

پخش ویدئو
419 نمایش در 9 ماه

آموزش CSS جلسه 15

صفحه‌ها

Designed by kolbeh-it.ir