html 10 آموزش ویدیوئی

پخش ویدئو
318 نمایش در 9 ماه

آموزش css جلسه 19

پخش ویدئو
263 نمایش در 12 ماه

آموزش html جلسه دهم (جلسه آخر)

پخش ویدئو
258 نمایش در 12 ماه

آموزش html جلسه نهم

پخش ویدئو
265 نمایش در 12 ماه

آموزش html جلسه هشتم

پخش ویدئو
301 نمایش در 12 ماه

آموزش html جلسه هفتم

پخش ویدئو
331 نمایش در 12 ماه

آموزش html جلسه ششم

پخش ویدئو
401 نمایش در 12 ماه

آموزش html جلسه چهارم

پخش ویدئو
368 نمایش در 1 سال

آموزش html جلسه سوم

پخش ویدئو
331 نمایش در 1 سال

آموزش html جلسه دوم

پخش ویدئو
371 نمایش در 1 سال

آموزش html جلسه اول

Designed by kolbeh-it.ir